Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Checklist inzetbaarheid medewerker

Van verzuim via preventie naar inzetbaarheid. Op deze pagina tref je een checklist met randvoorwaarden die je op orde moet hebben bij verzuimbegeleiding, preventie en inzetbaarheidbevordering. Zowel de rol van de leidinggevenden, medewerkers, bedrijfsarts en organisatie worden omschreven.

Verzuimbegeleiding

Wat is de rol van de leiding, de medewerker, de bedrijfsarts en de organisatie bij verzuimbegeleiding?

 • Rol leidinggevenden bij verzuimbegeleiding.

  Leidinggevenden:

  • zijn oprecht geïnteresseerd in hun medewerkers. (ook als ze zich ziek melden)
  • kennen hun medewerkers. Ze zijn op de hoogte van hun betrokkenheid en bevlogenheid bij het werk. Ze letten goed op wie zich ziek meldt. Ze hebben vaardigheden en verschillende interventies voor iemand die zich nooit ziek meldt en voor mensen die zich om de haverklap ziek melden.
  • zijn goed geïnformeerd; ze checken vooraf wel of hun  indruk klopt.(feiten controle) Om de feiten te controleren, hebben onze leidinggevenden de beschikking over correcte verzuimcijfers.
  • kunnen  een goede inschatting maken van de ernst en eventuele gevolgen bij een  ziekmelding.
  • weten dat ziekte niet hetzelfde is als arbeidsongeschiktheid. Maar gaan nooit de discussie aan of iemand wel of niet ziek is.
  •  zijn in staat om het onderwerp te veranderen van arbeidsongeschiktheid naar arbeidsgeschiktheid.
  • kunnen ziekteverlof toekennen en voorkomen oneigenlijk gebruik van het ziekteverlof. Ze kennen de andere mogelijkheden om verlof toe te kennen.
  • Blijven gefocust op wat iemand wel kan en zorgen ervoor dat hij of zij die werkzaamheden ook kan gaan verrichten (werk aanpassen, vervoer regelen enz). Van thuis zitten wordt niemand beter.
  • maken afspraken over wat iemand wel gaat doen, laten in eerste instantie medewerkers zelf met een voorstel komen. Leggen de afspraken vast in re-integratiedossier.
  • Onze leidinggevenden kunnen verzuimgesprekken voeren op het niveau van volwassenen.  Dat geldt ook voor de medewerkers. Ze zijn in staat om uit de rol van ouder(aanklager) of kind (slachtoffer) te blijven.
  • Zorgen voor veel contactmomenten want aandacht is het best medicijn.

Verzuimmanagement

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de training duurzame inzetbaarheid.

Training duurzame inzetbaarheid

Training inzetbaarheidsbevordering medewerkers

Bekijk de training inzetbaarheidsbevordering voor medewerkers.

Training inzetbaarheidsbevordering medewerkers

 •  Rol medewerkers bij ziekmelding en re-integratie

  • hebben voordat ze zich ziekmelden nagedacht  over de consequenties van de ziekmelding.
  • geven bij de ziekmelding aan welke taken ze ondanks hun ziekte nog wel kunnen.
  • houden zich aan het verzuimprotocol.
  • nemen maatregelen om het herstel te bespoedigen.
  • werken mee aan re-integratie activiteiten. Geven aan welke werkzaamheden ze wel kunnen verrichten.
  • houden hun eigen re-integratie activiteiten bij.
 • Rol bedrijfsarts

  • is de deskundige die kan aangeven of bij een medewerker sprake is van ziekte en mag een uitspraak doen over medische geschiktheid voor arbeid. Maar hij /zij gaat niet over loondoorbetaling bij ziekte, dat beslist de leidinggevende.
  • houdt zich aan de privacywet.
  • is een adviseur, die vraaggestuurd werkt
 • Rol organisatie bij verzuim

  • Heeft een visie op verzuim en verzuim begeleiding. Hierin komt onder andere aan de orde:
   • Wit, grijs en zwart verzuim
   • Medisch model
   • Model belasting belastbaarheid
   • Stress model
   • Verzuimdrempel / re-integratiedrempel
   • Klacht (verzuim noodzaak)
   • Gedrag (verzuimbehoefte) en Beleid (verzuimgelegenheid)
  • Heeft een verzuimbeleid: In het verzuimbeleid staan de regels rondom ziekmelding, herstelmelding en activiteiten bij arbeidsongeschiktheid om herstel te bespoedigen. In het verzuimbeleid staan de inspanningen die zowel medewerker als werkgever en derde partijen (bijvoorbeeld bedrijfsarts) moeten doen om herstel te bevorderen. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voor iedereen duidelijk.
  • Heeft een verzuim protocol: een standaard die helpt om wederzijdse verwachtingen helder te hebben als het gaat om werken aan herstel, werkhervatting en benutting van het resterend vermogen.
  • Verzuimcijfers; verzuimpercentage, verzuim frequentie en verzuim duur zijn beschikbaar. De cijfers worden gebruikt om indien nodig gericht bij te sturen.
  • Door middel van scholing en communicatie zijn zowel leidinggevenden als medewerkers zich bewust van hun verantwoordelijkheden bij ziekteverzuim. zoals beschreven in het verzuimbeleid.
  • Dossiervorming is op orde. Voldoet minimaal aan de eisen uit de wet poortwachter.
  • De arbodienst levert deskundige ondersteuning. De organisatie heeft deskundige bijstand geregeld in een maatwerk regeling of vangnet constructie.
  • Met interventie partijen (bijvoorbeeld fysiotherapie, psycholoog, maatschappelijk werk) zijn afspraken gemaakt

Preventie

Wat is de rol van de leidinggevende, medewerker en de organisatie bij verzuimpreventie?

 • Leidinggevenden bij preventie

  • zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden
  • hebben inzicht in alle arbeidsrisico’s op hun afdeling. Hebben een actuele RI&E.
  • hebben maatregelen genomen om gezondheidsschade ten gevolge van werk te voorkomen.
  • houden toezicht op uitvoering van de maatregelen
 • Medewerkers bij preventie

  • werken veilig, ze zijn zich bewust van de arbeidrisico’s die ze lopen tijdens het werk. Maken een melding als er incidenten of onveilige situaties zijn of dreigen te ontstaan.
  • zijn aantoonbaar geschoold om de juiste hulpmiddelen te gebruiken en veilig te werken.
  • gebruiken de hulpmiddelen die beschikbaar zijn om veilig en gezond te werken
 • Organisatie bij preventie

  • heeft doelstellingen geformuleerd op het gebied van veilig en gezond werken.
  • kent de risico’s die medewerkers kunnen lopen. Heeft een actuele RI&E voor de organisatie.
  • heeft naar aanleiding van de RI&E preventieve maatregelen genomen. Checkt regelmatig of deze maatregelen werken

Inzetbaarheid bevordering

Wat is de rol van de leidinggevende, medewerker en de organisatie bij inzetbaarheid bevordering?

 • Leidinggevenden bij inzetbaarheid bevordering

  •  kennen de organisatiedoelstellingen en kunnen deze doelstellingen vertalen in doelstellingen van hun afdeling met gewenste kwaliteiten en kwantiteiten.
  • creëren draagvlak en zorgen ervoor dat  medewerkers zich committeren aan de afdelingsdoelstellingen.
  • geven kaders en zorgen voor taakduidelijkheid, zodat voor iedere medewerker  duidelijk is wat van hem of haar verwacht wordt.
  • hebben zicht op cultuuraspecten binnen hun afdeling en kunnen cultuur interventies toepassen.
  • zorgen voor regelmatige waardering en geven feedback
 • Medewerkers taken bij inzetbaarheidbevordering.

  • zijn gemotiveerd en hebben de juiste competenties om de afdelingdoelstellingen te realiseren
  • zijn zich bewust van, en onderhouden  hun eigen gezondheid en vitaliteit
  • zijn zich bewust van de waarden die ze in hun werk willen terug zien. Weten welke waarden belangrijk zijn voor hen
  • zijn flexibel, kunnen inspelen op andere vragen vanuit de organisatie. Ze weten wat de organisatie in de toekomst nodig heeft aan menskracht en bereiden zich hierop voor
 • Organisatie bij inzetbaarheid bevordering:

  • heeft inzicht in de klantvraag, heeft  een heldere missie en visie en daarvan afgeleide doelstellingen.
  • heeft zicht op het huidige personeelsbestand, zowel kwalitatief als kwantitatief.
  • heeft zicht op het gewenste personeelsbestand over 3 jaar.
  • heeft een personeels development programma om medewerkers voor te bereiden op de volgende stap in hun carrière.
  • heeft een heldere visie op leiderschap en cultuur
  • heeft een management development programma om managers te faciliteren richting gewenst leiderschap.
  • heeft cijfers op het gebied van verzuim, inzetbaarheid en bevlogenheid

Gezonde organisaties en teams

Lees onze artikelen over gezonde organisaties en teams.

Gezonde organisaties

Duurzame inzetbaarheid

Bekijk onze dienstverlening op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.